Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.038 seconds, 0.98 MB
Application afterRoute: 0.045 seconds, 1.12 MB
Application afterDispatch: 0.095 seconds, 1.83 MB
Application afterRender: 0.170 seconds, 2.84 MB

Χρήση Μνήμης

3013768

21 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p7djpr5op16ejmf9121u0n4593'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721273154' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p7djpr5op16ejmf9121u0n4593'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'p7djpr5op16ejmf9121u0n4593','1721274954','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 54)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-18 03:55:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-18 03:55:55' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-18 03:55:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-18 03:55:55' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 54 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 13. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 14. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 15. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 16. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 17. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 18. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 19. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 20. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 21. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1

21 παρωχημένες εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p7djpr5op16ejmf9121u0n4593'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1721273154' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'p7djpr5op16ejmf9121u0n4593'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'p7djpr5op16ejmf9121u0n4593','1721274954','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 54)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-18 03:55:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-18 03:55:55' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-07-18 03:55:55' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-07-18 03:55:55' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 54 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 12. SELECT group_id,group_name,group_level
    FROM `jos_vm_auth_group`
    ORDER BY group_level
 13. SELECT jos_vm_shopper_group.shopper_group_id, show_price_including_tax, `default`, shopper_group_discount
                 
    FROM `jos_vm_shopper_group`
    WHERE jos_vm_shopper_group.vendor_id='1'
    AND `default`='1'
 14. SELECT `name`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `id` =29
 15. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Frontend'
 16. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 3
    AND 12

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 17. SELECT `lft`, `rgt`
    FROM `jos_core_acl_aro_groups`
    WHERE `name`='Public Backend'
 18. SELECT g1.id, g1.name, COUNT(g2.name) AS level

    FROM jos_core_acl_aro_groups AS g1

    INNER JOIN jos_core_acl_aro_groups AS g2
    ON g1.lft BETWEEN g2.lft
    AND g2.rgt

    WHERE g1.lft BETWEEN 13
    AND 20

    GROUP BY g1.name

    ORDER BY g1.lft
 19. SELECT vendor_id, vendor_min_pov,vendor_name,vendor_store_name,contact_email,vendor_full_image, vendor_freeshipping,
                                          vendor_address_1,vendor_address_2, vendor_url, vendor_city, vendor_state, vendor_country, country_2_code, country_3_code,
                                          vendor_zip, vendor_phone, vendor_store_desc, vendor_currency, vendor_currency_display_style,
                                          vendor_accepted_currencies, vendor_address_format, vendor_date_format, state_name
                                 
    FROM (`jos_vm_vendor` v, `jos_vm_country` c)
                                 
    LEFT JOIN jos_vm_state s
    ON (v.vendor_state=s.state_2_code
    AND s.country_id=c.country_id)
                                 
    WHERE `v`.`vendor_id`=1
                                 
    AND (`v`.`vendor_country`=`c`.`country_2_code` OR `v`.`vendor_country`=`c`.`country_3_code`);
 20. SELECT id, params
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1
 21. SELECT id
    FROM jos_menu
    WHERE link='index.php?option=com_virtuemart'
    AND published=1

Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

Κανένα

Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

Κανένα